2016 SOLO tüdrukud Algajad A2

11/6/2021

2015 SOLO tüdrukud Algajad A2

11/6/2021

2014 - 2016 SOLO poisid Algajad A2

11/6/2021

2014 SOLO tüdrukud Algajad A2

11/6/2021

2017-2018 SOLO tüdrukud Algajad A2

11/6/2021

2017 SOLO poisid Algajad A2

11/6/2021

LAPSED SOLO tüdrukud Algajad A2

11/6/2021

LAPSED SOLO poisid Algajad A2

11/6/2021

MUDILASED Algajad A2

11/6/2021

LAPSED Algajad A2

11/6/2021

MUDILASED SOLO poisid Edasijõudnud A2

11/6/2021

2015 - 2016 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A2

11/6/2021

2014 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A2

11/6/2021

MUDILASED Edasijõudnud A2

11/6/2021

LAPSED SOLO tüdrukud Edasijõudnud A2

11/6/2021

2013 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A2

11/6/2021

LAPSED 1 SOLO poisid Edasijõudnud A2

11/6/2021

LAPSED 2 + JUUNIOR 1 SOLO poisid Edasijõudnud A2

11/6/2021

LAPSED Edasijõudnud A2

11/6/2021

LAPSED + JUUNIOR 1 Edasijõudnud A2

11/6/2021

MUDILASED SOLO tüdrukud Edasijõudnud A4

11/6/2021

LAPSED 1 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A4

11/6/2021

LAPSED 1 SOLO poisid Edasijõudnud A4

11/6/2021

LAPSED 2 + JUUNIOR 1 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A4

11/6/2021

LAPSED 2 + JUUNIOR 1 SOLO poisid Edasijõudnud A4

11/6/2021

Lapsed 1 + MUDILASED Edasijõudnud A4

11/6/2021

Edasijõudnud A4

11/6/2021

LAPSED 1 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A6

11/6/2021

LAPSED 2 + JUUNIOR 1 SOLO poisid Edasijõudnud A6

11/6/2021

LAPSED 2 + JUUNIOR 1 SOLO tüdrukud Edasijõudnud A6

11/6/2021

Edasijõudnud A6

11/6/2021